یافتن پست: #دکتر_الهی_قمشه_اي

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

فراموش نکن که:
"زمان"
آدم وفادار رومشخص می کنه
نه "زبان"
دریابرای مرغابی تفریحی
بیش نیست،
اما برای ماهی زندگیست
برای کسی که دوستت دارد
"زندگی" باش نه "تفریح"

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ