یافتن پست: #رضا_جمالی_حاجیانی

yasi
yasi
صدایم کن
تا رگی از دریا بریده شود
و رودخانه‌ای از شنوایی من بگذرد
ممنونم به خاطر سنگی که در من انداختی دیوانه
به خاطر اندوه دایره دایره
و چیزهای دیگر

fec6abe409278fe8de8d0079783708dc.jpg
9 دیدگاه · 1400/07/17 - 12:44 15 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ