یافتن پست: #رهی_معیری

mina
mina
همچو نی می نالم از سودای دل
آتشی در سینه دارم جای دلمن که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ نا پیدای دل

همچو موجم یک نفس آرام نیست
بسکه طوفان زا بود دریای دل

دل اگر از من گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دلما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هر که شد رسوای دل

خانه مور است و منزلگاه بوم
آسمان با همت والای دل

گنج منعم خرمن سیم و زر است
گنج عاشق گوهر یکتای دل

در میان اشک نومیدی رهی
خندم از امیدواریهای دل????????رهی_معیری????????
photo_2019-11-05_22-56-44.jpg
5 دیدگاه · 1398/08/14 - 22:57 14 +
yasaman
yasaman


روزی فکند یار نگاهی بسوی غیر

باز است
چشم حسرت من
سوی او هنوز

photo_2017-11-09_23-25-43.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ