یافتن پست: #روباه_پیر

پسر ایران
پسر ایران

اینستاگرام BBC طی ۴۸ساعت (تا ساعت ۲۴ دیشب) تعداد ۳۴خبر درخصوصاز کشورها به ترتیب زیر منتشرکرده:

۱. ایران ۲۷ خبر
۲. چین ۲ خبر
۳. ایتالیا ۱ خبر
۴. افغانستان ۱ خبر
۵. کره جنوبی ۱ خبر
۶. عمومی کرونا ۲ خبر
دلیل اینکهتمرکز خبری‌ را روی ایران قرار داده مشخص است.
ایران تنها کشوریست که بجز مبارزه با ویروس کرونا باید با ویروسهای کهنه و کثیف تری همچون شبکه های خبر پراکنیِ منافقین، صعودی، bbc ، و... نیز که دائم در صدد تضعیف روحیه مردم هستند مبارزه کنند.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ