یافتن پست: #روززن_مبارک

محسن
محسن

چرا نباید هر زنی زیباترین زنِ جهان باشد؟
دست کم برای یک بار
دست کم برای مدتی
دست کم برای یک جفت چشم؟!Screenshot_۲۰۲۲۰۱۲۳-۱۶۵۴۴۸_MoboTel.jpg
محسن
محسن

از یکی پرسیدم روز زن امروزه یا فردا؟
جواب داد
فردا روزشه .. امشب شبشهمحسن
محسن
میگن خداوند وقتی مرد رو از خاک افرید . روح خودشو درو دمید .. بعد یه نگاهی انداخت و خودش از افرینشش لذت برد و گفت : فتبارک اللاه احسن الخالقین...
بعد دید خاک اضافه اومده . کمی از دنده چپ مرد رو زد به این خاکها و زن رو افرید .. بعد یه نگاهی به اون انداخت و به فکر فرو رفت ...
بعد با حالتی رضایت آمیز گفت : عیب نداره لوازم ارایش رو خلق میکنم:)تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ