یافتن پست: #رولو-می

داتام
داتام
یکی از خصوصیات روزگار ما این است که بسیاری از مردم از تنهایی وحشت دارند: تنها بودن برای فرد نشانهٔ ناکامی اجتماعی است، چرا که اگر کسی بتواند بر آن غلبه کند هیچگاه تنها نمی‌ماند.

photo_2021-11-02_19-32-55.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:31 در اریا 3 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ