یافتن پست: #سامرست_موام

محسن
محسن


مردم می‌گویند كه درد كشیدن آدم را شریف و پاک می‌کند؛
این یک دروغ است،
درد فقط آدمی را بی رحم می‌کند.

پیروزی عشق2 دیدگاه · 1400/09/6 - 19:57 12 +
محسن
محسن


مردم می‌گویند که درد کشیدن آدم را شریف و پاک می‌کند ؛
این یک دروغ است ،
درد فقط آدمی را بی‌رحم می‌کند !

پیروزی عشق‌

2 دیدگاه · 1400/03/14 - 07:28 11 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ