یافتن پست: #سرگردانیم

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220115_002922_673.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
من به دنبال خودم می گردم من خودم گم شده ام
شما عبارت "من به دنبال خودم می گردم ..." را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.

من به دنبال خودم می گردم
من خودم گم شده ام
من از آغاز جهان گم شده ام
ز من گمشده آیا تو نشانی داری؟
تو خودت پیدایی ؟
هان ! نکند گم شده ای ؟
من که از روز ازل گم شده ام
تو اگر پیدایی
کمکم کن شاید
که نشانی یابم
ز خودم یا که ز تو
یادم آمد انگار
که به من می گفتند
پدرم آدم بود
مادرم ... هان

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ