یافتن پست: #سیبــک-گلوی

extraordinary
extraordinary

سبــــد سبـــد نمی شـــود - یکی شبیــه سیب تو

کسی نخورده سیب سـرخ - چــو تو

13 دیدگاه · 1400/07/15 - 14:54 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ