یافتن پست: #سیمین-دانشور-سووشون

zohreh
zohreh
دوست داشتن
دل آدم را
روشن می کند.

دل آدم
عین یک باغچه پر از غنچه است.
اگر با محبت
غنچه ها را آب دادی باز می شوند...

کانال تلگرام ???? ????a href=" target="_blank" rel="nofollow">[لینک ضمیمه]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ