یافتن پست: #شاملوگونه

M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌خواندم
چقدر در هر
دل #، من که بلدم بهتر از#
‌هایت
این‌بارباش
، من بخوانم
تو بخوان،
این‌بار من پا می‌گذارمپا#
شوم،شو#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۵۹۵۲.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ