یافتن پست: #شمس-لنگرودی

داتام
داتام
و درکنار تو صبحی است
که رنجِ شبان را
از یاد می‌بَرد
بگذار صبحم را به نام تو بیاغازم
تا پریشانیِ دوشینم
از یاد برده شود ...

photo_2021-12-27_20-32-14.jpg
داتام
داتام
روز، با کلماتِ روشن حرف می‌زند، عصر، با کلماتِ مبهم، شب سخن نمی‌گوید حکم می‌کند.

photo_2021-11-02_19-53-27.jpg
داتام
داتام
و درکنار تو صبحی است که رنجِ شبان را از یاد می‌بَرد
بگذار صبحم را به نام تو بیاغازمتا پریشانیِ دوشینم از یاد برده شود ...

photo_2021-09-13_18-57-38.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ