یافتن پست: #طُ

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

از دروازه ی سپیده

تا دریچه ی شب
میخواهم با بیداریِطُـ♥
رویا ببینم
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من بے طُـ♥ شـعر خواهم شد

خواهم چڪید از سر واژه ها
↩طُـ در ڪدامین آغــوش
بـہ خواب رفته اے،
ڪہ بـے خیاݪ شده اے…
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥

گاهی وسطِ این دل‌شوره‌هایِ مدام یکی میآد
یکی که هیچ‌کی مِثلِش نیست
یکی که آرومِ جونت می‌شه!

یکی که غزل می‌شه تویِ دفتر شعرهات

‌استعاره‌ای می‌شه برای تعریف عشق
و تمومِ حس‌های مُرده‌ت با رنگِ چشماش
جونِ تازه‌ای می‌گیره و به ناگه می‌شه تمامِ تو!
گاهی اونی که باید می‌رسه و سند قلب ویرونه‌ات
رو شیش ‌دونگ به نام خودش می‌کنه
عشق همین‌قدر دور و همین‌قدر نزدیکه
باور کن عشق از رگِ کردن هم به ما نزدیک‌تره..

۲۰۲۲۰۶۱۲_۱۸۲۵۴۰.jpg
5 دیدگاه · 1401/03/22 - 18:28 10 +
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥
هیچ‌ وقت با آدمایی
که باهات مثل قبل نیستن..
مثل همیشه نباش..
IMG_20220530_095932_086.jpg
4 دیدگاه · 1401/03/9 - 09:58 10 +
علیرضا
علیرضا
نشست، ذائقه ی میز را مرتب کرد
کشید پرده وُ، آویز را مرتب کرد
به گونه هاش گل انداخت،شانه بر گیسو
بساطِ وسوسه انگیز را مرتب کرد
رُزِ سیاهی بر سینه ی چپش چسباند
1 دیدگاه · 1401/03/3 - 09:50 4 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


من سر اونے کـہ בوسش בارم❣
آـבم حسوـבے نیستم ❣
حسوـבے هستم با یـہ خورـבـہ آـבم• ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
IMG_20220413_210652_840.jpg
7 دیدگاه · 1401/02/27 - 22:20 17 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


امیـבوارم‍ روزایے وجوـב בاشتـہ باشه
کـہ قهوت مزه‌ے خیلے خوبے بـבـہ ،
لیستِ آهنگات باعث رقصیـבنت بشن،
غریبه‌ها בلیلِ لبخنـב زـבنت بشن
פּ شَب روحِت رو لمس کنه.
امیـבوارم‍ روزایے باشـہ که...
از زنـבـہ بوـבن لذت ببری...


385544_460.jpg
5 دیدگاه · 1401/02/20 - 13:51 15 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

ای چطوره؟

ایی چورن

مال خودم است

مال خومن

خوابم میات

خومن

فردا

صُبا

مگر

مئی

طرف من

لئین مو

قایق موتوری

طَرّاد

صدای بلند

قُرمبه

یه صدای بلندی آمد

یه قُرمبه ای داد

مقدار ناچیزی

یه پلیسی

گریه

گیریخ

سُر خورده -لیز خورده

تُریده

کشان کشان ببرش- که روی زمین کشیده شود

بتُرونش

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

کلیده کجاست

کیلییلِ کوُ کوُ؟

ماهی

مُی

بچه فضول

اِرنِک

فضولی نکن

اِرنَک گَری نکن

پشت بام

بوُن

غوطه ور

مشکال

قد

لاق

زانو

زونی

خورشت

قاطُغ

بگذارش

بئیلش

صحبت نکن

گَپ نزن

صدا نده

بُنگ نزن

پارو "برای قایق"

نئی داف

کوسه

بَمبَک

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

بیا

بیی یو

سبزی

سُوزی

فَک

کَچه

آویزان

هِلَنگا

حوله

تو وال

بگذارش

بیلِش

خون

خیین

آبکش

مِشقَََل

تعجب

چُت

تعجب کرد

چُت که

طَلا

طِلا

خیار

بالِنگ

کلید

کِیلییل

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

بی حرکت ماندن بیشتر برای قایق و کشتی استفاده می شود

لِهام

حرکت ، بیشتر برای قایق ووو استفاده می گردد

راگی

نخل

دِمیت

گنجشک

بوُجیک

نوعی سوسک کوچیک

بُتُل

سوسک

تِتوُ

مارمولک

کَلبوُک

موش

مُشک

کالباس

کالواس

گربه

گُولی

خواب

خُوو

رعد و برق

غُر و طِراق

آب

اُوو

hamedasrafi
hamedasrafi
در هندسه‌ی عشق
خط‌ها
یا متوازی‌اند یا متقاطع
یا تنها رها در هوا..
دیدگاه · 1401/02/3 - 23:28 5 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


٩٠ בرصـב اونایے که
توے خانـہ سالمنـבان هستنـב
بچـہ هاشون تحصیل کرـבه
و موقعیت خوبے בارن پس
بجاے בکتر פּ مهنـבس

اول "" تربیت کنیم


IMG_۲۰۲۲۰۱۳۱_۲۰۱۰۱۵.jpg
37 دیدگاه · 1401/02/1 - 16:12 13 +
hamedasrafi
hamedasrafi
کاسه فقرا به خاطر این خالی مانده
که کاسه طَمع بعضی ها هنوز پر نشده،
فقر پای برهنه نیست.
فقر یعنی ثروتی که باعث شود
پا برهنه ها را در آغوش نگیری...
دیدگاه · 1401/01/29 - 22:40 6 +
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_220022_544.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ