یافتن پست: #عسس

davood
davood
عاشقے در نمےگنجد%آسمان در نمےگنجد
عشق ،یعنی خاطر ما%زیر بال نمےگنجد
خواریم و رند و شیوه ما%در خیال نمےگنجد
دلم انگشتری ست آلود% ڪه به انگشت ڪس نمےگنجد
عطر این معمایی% در سر ننمےگنجد
بر نگینی ڪه عین ست %نام نمی گنجد
بی میڪنم یاد %گرچه اینجا نفس نمی گنجد
منم و عشق و ڪه در آن % هیچ ڪس هیچ ڪس نمی گنجد ـ
14 دیدگاه · 1399/12/16 - 00:50 در A-D-M 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ