یافتن پست: #عصرتون_به_شکوه_گلهای_بهاری

...Mʌɾɣʌm...
...Mʌɾɣʌm...
یک عمر خوشبختی

یک عشق الهی

یک دنیا آرزوی خوب

یک بهاری شاد

برای تو دوست خوبم

لطفا امضاء کن

تا برای همشون

هر روز آمین بگم


500x625_1562590476418906.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ