یافتن پست: #عــاشقی

∂ғάяί
∂ғάяί
حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...IMG_20211122_053952_171.jpg
علیرضا
علیرضا
بگذار "عـالم" بداند
من ذره ذره ذرات جهان را
جایگزین کسـی کـرده ام
که هیـچ چیز جایش را نمیگیرد....

آخر او خــدای
photo_2021-05-26_09-55-54.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ