یافتن پست: #عید_مبعث

eryt
eryt
اعمال شب و روز

_ یکی از چهار روزی که روزه‌گرفتن در اون با روزه هفتاد سال برابری می‌کنه، فرداست.
photo_2021-03-11_10-05-34.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ