یافتن پست: #غم_بی_پـــــــدری

baran
baran
دلـــــــم خــون شــد از این افســــرده پاییـــــــــز ...
----------------------------------------------------------
آگاه نبودم و نمی دانستم
را و تـــــو بارفتنت این را نیز به من آموختی.

روزها و ماه ها و سالها سال ها از پـی هم میگذرند...
اما غم از دست رفتنت همیشگی برایم تازه می ماند
وجودت در تمام لحظه های زندگی ام خالیست...
ب.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ