یافتن پست: #فريدون-مشيرى

داتام
داتام
گفتی سپیده‌دم چه دل‌انگیز و دلرُباست
گفتم تبسم تو بسی دلرباتر است
گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صُبح
گفتم که چهره‌ ی تو از آن دلگشاتر است


photo_2021-11-02_19-58-38.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ