یافتن پست: #فیس-بوک

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220421_231638_134.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_223607_172.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί


[لینک ضمیمه]


Mohammad-Alizadeh-Khosh-Migzare-300x300.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_124958_909.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_115023_370.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
که شب، ماه را، دارم
که صبح، آفتاب را، دارم
حس با ❤ تا ابد، در یک در بسته..
بی پنجره، تنها
چنین دوستت دارم Y را....

IMG_20220707_005329_674.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_001713_042.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_000325_607.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220601_001738_944.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
وقتی Y
میگیرم میذارم رو قلبم تا حس کنی...

IMG_20220531_104341_316.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220706_231539_989.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220706_220455_130.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί


[لینک ضمیمه]

بارگیری.jpeg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220625_160051_229.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
❤ از برایِ من حیاتی تری


IMG_20220626_134825_749.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ