یافتن پست: #لطيف-هملت

داتام
داتام
با هم که باشيم سه تاييم من، تو و بوسه
بی هم چهار تاييم تو با تنهايی و من با رنج ...

photo_2021-11-21_19-51-20.jpg
دیدگاه · 1400/08/30 - 19:56 در اریا 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ