یافتن پست: #لـــــــب

davood
davood
زنـــــــــــــدگے بــے ،،،
اگــــــر بـــاشــــــــــــد
لــــبــے بــــے اســـــــت
بـــر بـــے خنـــــــده
بایـــــد جــــاے خنـــــــــــــــــدیدن
9 دیدگاه · 1399/06/23 - 02:06 در A-D-M 5 +
davood
davood
گمــــان می برم اگر ،،ـ
صد هزار خنــــده می آفریــــد امـــا
رســـــــم ربختـــــــن نمے آموخـــت
حتی تـــــاب ده روز ،،،
دیدگاه · 1399/06/17 - 02:09 در A-D-M 3 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ