یافتن پست: #لودویگ-ویتگنشتاین

داتام
داتام
برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
photo_2021-10-06_20-15-58.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:14 در اریا 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ