یافتن پست: #مائده_نواب

شادی
شادی
زن هایرا بیشتر درک کنید!
زن معمولی نمیتواند هفت قلمکند تا به چشمتان بیاید!
یا کفش 7سانتی پا کند، اواست...
با کتانی و تنهاقرمز هم جذاب میشود!
زن هایرا بیشتر دوست بدارید، آنها دلشان را هرجایی جا نمیگذارند.
شاید سالهاباشند...
اما به زبان نمی آورند تا بهاعتراف کنید!
معمولی ها، بدون حاشیه...
نیستند یک چیپس را با ده گاز بخورند، در عوض پایه ی صبحانه های روز جمعه تان هستند!
اینها موی سرشان را خودشان میبافند،
نه از سرو دلدادگی، از سر بودن ظاهرشان!
زنی کههای لاک زده ندارد،
اما رنگین کمانرا برای روز هایبا تو بودن کنار گذاشته است!
این زن ها خیلیداشتنی اند،
چون تو را برای خودت میخواهند...
نهجیبتان میشوند،
نهباخته لکسوز زیر پایتان هستند!
اینها همان هایی هستند که حاضرند زیر باران بی چتر باقدم زنند!
زن های معمولی، ساده اند .


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ