یافتن پست: #متن-آزردگی

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
اگر به آسانی از حرف دیگران آزرده شوی

اطراف تو را فقط افراد دروغگو احاطه خواهند کرد...

2321.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ