یافتن پست: #متن_تحسین

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
وقتی عظمت فرد دیگری را میبینی و تحسینش می کنی در واقع این عظمت برای خودت است

خیلی خوب است ادم اینقدر با خودش در صلح باشد که به راحتی بزرگی دیگران را بفهمد

تحسین کند و حتی به زبان بیاورد...

دیدگاه · 1400/03/24 - 11:53 14 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ