یافتن پست: #متن_ناب

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

غم،هرگز عقب نمی‌نشیند مگر آن که به عقب برانی‌اش !
نمی‌گریزد،مگر آن که بگریزانی اش !
آرام نمی‌گیرد،مگر آن که بی‌رحمانه سرکوبش کنی !


⠀ ⠀ ⠀


Elshan
Elshan


مادربزرگ می‌گفت: هرکسی در این دنیا نان قلبش را می‌خورد...
تنها بخشیدن و گذشتن کفایت نمی‌کند،
رها کن خشم درونت را، خاموش کن آتشی که جانت را می‌سوزاند...
بایست روبروی خودت دستی دراز کن؛ غبار نفرت را بشور بگذار برود...
چشم بپوشان از خطای آنکه دلت را آزرده!
عاقبت آنچه آدمی را از پای در می‌آورد و می‌میراند اعمال گذشته اوست...
زخم‌هایی که بر جان‌ها نهاده،
رویاهایی که بر باد داده و حرف‌هایی که با آن‌ها، دل‌هایی را شکسته است...
مادربزرگ می‌گفت: حال دلت را خوب کن و باور کن...

mohammad
mohammad

InstaSave

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ