یافتن پست: #متن_ناراحتی

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
زندگی آسان تر نمی شود

فقط

این شما هستید که قوی تر می شوید

3433.jpg
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
هرگز قدر ان روزهايي كه در كمال خوشبختي زندگي مي كرديم نمي دانيم ؛ مگر زماني كه براي هميشه ان ساعات خوش را از دست داده باشيم.

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
وصیت کرده ام ...

بعد از مرگم ...

دو فنجان چایی ...

عکس نوشته ناراحتی.jpg
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
چه سخته ...

وقتی ادم انتهای زندگیشا میبینه.

عکس نوشته چقدر سخته.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ