یافتن پست: #محیا_زنــد

میدانی؟؟؟
فرق زیادیست ....
بین آدمی که پا به پای کسی پیر شود
تا آدمی که برای کسی پیر شود!
و دنیا این روزها !
پر از آدم های پیریست که؛
در بیست سالگی برای کسی تمام شدند

0aef745bbdcf2109088790fee1d620a8-niksho-com.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ