یافتن پست: #مخاطب-داااااااااارررد

مازیار
مازیار
دوستت میدارم و بیهوده پنهان میکنم
خـلـق میدانند و من انکارایشان میکنم ...

[سیمین بهبهانی]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ