یافتن پست: #مخاطب_خاصم

مهرسا
مهرسا
وقتی دوس دارم
کهبهشون نگاه میکنی
وقتی دوس دارم
کهصداش میکنی
وقتی دوست دارم
کهدوستش داشته باشی
رو وقتی دوست دارم
کهتوش باشی ...♥️

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ