یافتن پست: #مرضیه_خدیر

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

دستت شبیه قبل پناهم نمی دهد

در سرزمین قلبِ تو راهم نمی دهد

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
دستت شبیه قبل پناهم نمی دهد
در سرزمین قلبِ طُـ♥ راهم نمی دهدIMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۰۲۲۴۳.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ