یافتن پست: #ملیکا-راد

♛sepide♛
♛sepide♛
اگر بگویی بیا برویم شمال ... از راه جادع هراز ...من موهایم را فر می کنم ...

اگر بگویی ب سودای ستارع ها ... شبی در کویر سر کنیم ... من موهایم را صاف می کنم...
واگر مرا ب خانع ات دعوت کنی ... موهایم را باز می گذارم ، بگذار وقتی ک مقصد تویی ...
این لشکر پریشان را هم دست های خودت در بند کنند ...

236x314_1617215266546520094.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ