یافتن پست: #من_دلم_عشق_میخواهد

Elshan
Elshan

دلم عشق میخواهد.از آن قدیمی هایش را..
که از گره خوردن نگاهمان در امتداد یک کوچه ی کاهگلی اتفاف بیفتد.
از همان هایی که گونه ام از حرارتش سرخ شود..
از همان هایی که تورا شرمگین کند از ابراز کردنش..
از همان عشق هایی که در زمان آب برداشتن از سر چشمه بود..
خالص....پاک....بی ریا....
از آن عشق هایی که از لذت ها سر چشمه نمیگرفت.و تنها سرچشمه ی جوشیدنش دل بود..
همان عشقی که باعث شود نگاهت را از من بدزدی و با یک دنیا شرم سیب سرخی را که تازه چیده ای به دستم دهی.
ومن در دلم قند آب کم.....
سیب را گاز بزنم و به نشانه ی قبول کردنت به دستت دهم و تو باقی اش را با لذت بخوری و لبخندی کودکانه تحویلم دهی..
بعد با خود حساب کنم وقتی که به خانه مان می آیی برای خواستنم. چه رنگ لباسی بپوشم که در نگاهت زیباتر بیایم..
.....


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ