یافتن پست: #میگل-دِ-اونامونو

داتام
داتام
در بعضی شرایط خاموش ماندن، دروغ گفتن است چون سکوت ممکن است علامت تأیید و تصدیق تلقی شود.

photo_2021-11-11_19-50-36.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:52 در اریا 5 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ