یافتن پست: #ناهیدیوسفی

davood
davood
ابر خاموشم و آماده شده ام،،پشت پیدایش یڪ پنهان شده ام
ریشه در ندارد دل دریائۍ ما،،توفانی ام وراهۍ توفان شده ام
با پریشیده به زده ام ،، ڪولے پریهاۍ پریشان شده ام
مدتی در شوریده سرۍ سوخته ام ،، ناگهان چرخ زنان وارد شده ام
دامنم دایره در دایره گرفت ،، در زمین یڪسره چرخان شده ام
گردنده من بۍ شد ،،آنچه میخواستم از آن شده ام
قصر آئینه نشان شد باطن من ،، مثل فلق پنجره باران شده ام
دامن افشان به سراشیب پا زده ام ،، سنگ پران به در خانه شده ام
درد انسانۍ به دلم ڪشید ،، باورم شد ڪه مسلمان شدا ام ـ
دیدگاه · 1400/10/5 - 00:33 در A-D-M 11 +
davood
davood
هیچ اۍ
از خود نمایۍ نمۍڪند
سۍ نما مۍشوۍ
نڪند بلیطم شود
و از تو بۍخبر بمانم
، ، ،
خودڪار ڪه
خودت را
برایم ـ
ناهیدیوسفی
2 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:38 در A-D-M 12 +
davood
davood
به بیاور
ڪه
بۍ دلیل
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به سمت و
ڪه هیچ ۍ
نمۍڪند !
3 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:18 در A-D-M 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ