یافتن پست: #نایس-فان

فرید
فرید
IMG_20211122_070300_431.jpg
فرید
فرید
بزن، در من
تنهایی من بی" "
به کدام عاشقانه هایش را ...

IMG_20211122_110458_547.jpg
فرید
فرید
هوا بزن بگو !
میخواهی بزنی...
هم که شده
ی به راه دارد
را با تمام احساس ...

IMG_20211122_100839_501.jpg
فرید
فرید
حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...IMG_20211122_053952_171.jpg
فرید
فرید
سرم از فكرِ خاليست؛
را كنم؟

IMG_20211117_002826_911.jpg
فرید
فرید
IMG_20211117_000758_892.jpg
فرید
فرید
IMG_20211116_234303_656.jpg
فرید
فرید
IMG_20211104_225517_915.jpg
فرید
فرید
يكى را دارى ، دارى ديگر
بعضى را خود هم نمى فهمد
برسد آنها را به بفهماند ...

IMG_20211104_224533_575.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 22:49 8 +
فرید
فرید
IMG_20211104_223653_219.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 22:41 9 +
فرید
فرید
یه نباش که بهت بگن ؛
بعدش بمونن!
IMG_20211104_124218_938.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 12:49 7 +
فرید
فرید
حواس بودی
از رفتی...
همه را میگیرند
می پرسند کجاست؟
IMG_20211104_123437_503.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 12:37 7 +
فرید
فرید
به حال ...
که بی بهانه را لمس می کند...
و کسی از نمی پرسد با چه نسبتی دارد !!
IMG_20211104_122730_307.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 12:29 8 +
فرید
فرید
دست بگیر،
اما با !
IMG_20211104_122048_942.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 12:23 8 +
فرید
فرید
های بسیاری روی دست ها می ماند،
نباشی ...
، انفجار هاست ...
IMG_20211104_120912_184.jpg
دیدگاه · 1400/08/13 - 12:11 8 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ