یافتن پست: #نسل_صدف

baran
baran
ماسه ها فراموش کار ترین رفیقان راهند
پا به پایت می آیند .. آنقدر که سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرند
اما کافی است تا اندکی باد بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود ...
ما از نسل ماسه نیستیم
ما از نسل صدفهاییم ..
صدفهایی که به پاس اقامتی یکروزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هرگوش شنوایی زمزمه میکنند
img src=
7787-1.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ