یافتن پست: #نوع_عرق

با خود فکر میکنم
چگونه است که ما در این دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است
وانها در ان سر دنیا عرق میخورند وضعشان ان است...
نمیدانم مشکل در است


علی شریعنی
12 دیدگاه · 1400/05/3 - 20:04 13 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ