یافتن پست: #هوشنگ-ابتهاج

رها
رها

نمیدانم چه میخواهم بگویم


غمی در استخوانم می گدازد!!! "


Biography-Monica-Balochi-10-1.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220511_205319_293.jpg
داتام
داتام
منشین چنین زار و حزین
چون روی زردان

شعری بخوان
سازی بزن
جامی بگردان ...

photo_2021-10-28_22-02-22.jpg
داتام
داتام
تو با چراغ دل خویش آمدی بر بام
ستاره‌ها به سلام تو آمدند : سلام
سلام بر تو که چشم تو گاهوارهٔ روز
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر
سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست

photo_2021-09-22_19-47-14.jpg
داتام
داتام
دلی که نغمهٔ ناقوسِ معبد تو شنید
چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود

photo_2021-09-06_14-29-20.jpg
داتام
داتام
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

شاخه ها را از جدایی گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ