یافتن پست: #هوشنگ-ابتهاج

داتام
داتام
منشین چنین زار و حزین
چون روی زردان

شعری بخوان
سازی بزن
جامی بگردان ...

photo_2021-10-28_22-02-22.jpg
دیدگاه · 1400/08/6 - 22:07 در اریا 7 +
yasi
yasi
چه شرابی تو ؟
وه چه شورانگیز
سرکشیدم تو را و تشنه ترم...

female-dancer-in-the-rain.jpg
6 دیدگاه · 1400/07/12 - 09:45 14 +
داتام
داتام
تو با چراغ دل خویش آمدی بر بام
ستاره‌ها به سلام تو آمدند : سلام
سلام بر تو که چشم تو گاهوارهٔ روز
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر
سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست

photo_2021-09-22_19-47-14.jpg
دیدگاه · 1400/06/31 - 19:46 در اریا 7 +
داتام
داتام
دلی که نغمهٔ ناقوسِ معبد تو شنید
چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود

photo_2021-09-06_14-29-20.jpg
دیدگاه · 1400/06/15 - 14:30 در اریا 7 +
داتام
داتام
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

شاخه ها را از جدایی گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است...

دیدگاه · 1399/05/13 - 10:21 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ