یافتن پست: #ولی-تن-به-هر-خفت-ندهیم-هرگز

zohreh
zohreh

......

زن نیمه عریان رو بروی آینه

مردِ روستایی تازه به شهر آمده
قبل از آن که دست به کـــار شود
نگاهی به غم های پنهان زیر بزک های زن کرد
چیزی زیر لب خواند
و هر چه در جیبش بود روی تخت ریخت و رفت
حتی آن دعای رزق و روزی
که سال ها گوشه جیبش جا خوش کرده بود
زن نگاهی به دعا کرد
باید راه دیگری برای رسیدن به روزی پیدا می کرد...

1537063-دختر-پوستر-دیواری-سیاه-و-سفید-از-پشت.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ