یافتن پست: #پابلو_نرودا

majid
majid
به كسی كه دوستش داری بگو كه چقدر بهش علاقه داری
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی كه از دستش بدی
مهم نيست چقدر بلند فرياد بزنی
او ديگر صدايت را نخواهد شنيد

پابلو_نرودا
محسن
محسن

شب
با هجوم بی مروتش،
سخت تسخیرم کرده بود.
خواستم زنده بمانم و فکر کردن به تو، تنها سلاحم بود.ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
و من منتظر تو خواهم ماند
همچون کلبه‌ای تنها ...
تا دوباره مرا ببینی و در من زندگی کنی
و تا آن زمان پنجره هایم
درد خواهند کشید...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
و من منتظر تو خواهم ماند
همچون کلبه‌ای تنها ...
تا دوباره مرا ببینی و در من زندگی کنی
و تا آن زمان پنجره هایم
درد خواهند کشید...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
اما اگر هیچ چیز
نتواند ما را از مرگ برهاند ،
لااقل عشق
از زندگی نجاتمان خواهد داد ...!
︶‿︶
︶‿︶
دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
︶‿︶
︶‿︶
اما اگر هیچ چیز
نتواند ما را از مرگ برهاند ،
لااقل عشق
از زندگی نجاتمان خواهد داد ...!
︶‿︶
︶‿︶
و من منتظر تو خواهم ماند
همچون کلبه‌ای تنها ...
تا دوباره مرا ببینی و در من زندگی کنی
و تا آن زمان پنجره هایم
درد خواهند کشید...!
︶‿︶
︶‿︶
دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
︶‿︶
︶‿︶
دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
︶‿︶
︶‿︶
اما اگر هیچ چیز
نتواند ما را از مرگ برهاند ،
لااقل عشق
از زندگی نجاتمان خواهد داد ...!
︶‿︶
︶‿︶
و من منتظر تو خواهم ماند
همچون کلبه‌ای تنها ...
تا دوباره مرا ببینی و در من زندگی کنی
و تا آن زمان پنجره هایم
درد خواهند کشید...!
︶‿︶
︶‿︶
و من منتظر تو خواهم ماند
همچون کلبه‌ای تنها ...
تا دوباره مرا ببینی و در من زندگی کنی
و تا آن زمان پنجره هایم
درد خواهند کشید...!
︶‿︶
︶‿︶
دهانت
پوستت
و دلتنگی هایت،
همه میراث زندگی ست...!
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ