یافتن پست: #پراڪنده

davood
davood
فریاد ڪه از جهان هر رفت،،دیدم ڪزین جمع ڪسی رفت
مڪن از و شون مڪن از ،،زین گونه بسۍ آمدو زان گونه بسۍ رفت
آن طفل ڪه چون از این قافله درماند،،وان پیر ڪه چون طفل به بانگ رفت
از پیش و پس میاندیش،،گه پیش روۍ طۍ شد و گه بازپسۍ رفت
ما همچو بر سر وجودیم،،دریاست چه بیند ڪه بر این خسۍ رفت
رفتۍ و شدۍ از دنیا ،،چون ناله ڪه ز یاد رفت
رفتی و آمد به سر جاۍ اۍ داد،،بیدادگرۍ آمدو رفت
این عمر سبڪ سایه ما بسته به ست ،، زسر شمع پرید و رفت ـ

davood
davood
از زنده امروز
پراڪنده مۍشود
هابیلیان سرنوشتشان را
ورق ورق اند
و معاصر
در دهان مۍچرخانند
،
آن ناگهانی ڪجاست
ڪه سرنوشت را
ڪند ؟
دیدگاه · 1400/04/31 - 01:23 در A-D-M
davood
davood
فریاد ڪه از زمـــــــــــان
هـــر رفـــــت
دیـــــدیم ڪـــــزین پراڪنده
ڪسی رفــــت ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/08/21 - 01:33 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
تو ڪیستے ڪہ پراڪنده در هواے منے تنیده اے بہ وجودم ولی سواے منے ڪجاے زمزمه هایم! ڪجاے حادثه اے؟ ڪجا بجویمت اے جان؟ ڪہ ناڪجاے منی!!!
IMG_20200205_212855_139.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ