یافتن پست: #پست_جدید

zohreh
zohreh

...

انسانی در کنارِ من
تا به دست‌های انسان‌ها نگاه کنیم،
انسانی در کنارم، آینه‌ای در کنارم
تا در او بخندم، تا در او بگریم…

zohreh
zohreh
...
به سودای تو مشغولم

ز غوغای جهان فارغ ...!
zohreh
zohreh

...

عشق نیازی به کامل بودن ندارد
بلکه فقط باید واقعی باشد...
zohreh
zohreh

...

وقتی در نزدیکی من هستی
عطر عشق را همه جا احساس می کنم...
zohreh
zohreh

...

zohreh
zohreh

...

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x500_1609056..
500x500_1609056284913836996.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x888_1609409..

500x888_1609409326652423449.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

ای دارای احسان پیش از درخواست...500x888_1609267..
500x888_1609267551032337547.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x446_1609398..
500x446_1609398351745675879.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x461_1611166..
500x461_1611166745895836034.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
500x888_1609934..
500x888_1609934353423034147.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

#عشق


500x888_1609934..

500x888_1609934439367046940.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
500x888_1611730..
500x888_1611730037914298016.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

مرسی که هستی و هستی را رنگ می‌‌آمیزی هیچ چیز از تو نمی‌خواهم فقط باش فقط بخند فقط راه برو... نه، راه نرو می‌ترسم پلک بزنم دیگر نباشی.

500x890_1615182..

500x890_1615182171290386281.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ