یافتن پست: #پونه-مقیمی

داتام
داتام
صمیمیت یعنی درک کردن و حس کردن یک فرد با تمام وجود و بدون هیچ قضاوت و مقایسه‌ای؛ یعنی حضور داشتن در سکوت. این یعنی رشته‌ای باریک و نازک از صمیمیت که در لحظه‌ای کوتاه ایجاد می‌شود. آنچه رابطه را سالم نگاه می‌دارد، تکرار همین صمیمیت‌های کوتاه مملو از حضور و مشاهده است. در واقع همین صمیمیت‌های کوتاه و ساده، رابطه را عمیق و معنادار می‌کند و می‌تواند مرهمی بر تنهایی درونی ما باشد.

photo_2022-01-14_15-53-13.jpg
2 دیدگاه · 1400/10/24 - 15:53 در اریا 5 +
داتام
داتام
یکی از دلایل عدم صداقت در روابط، ترس از طرد شدن است. ترس از اینکه ما به اندازهٔ کافی خوب نباشیم.

photo_2021-11-02_19-39-26.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:39 در اریا 5 +
داتام
داتام
اگر کسی را دوست داریم «هر روز» مهم بودنِ آن فرد و باارزش بودنش را به او یادآوری کنیم. نه در کلام، در رفتارمان به او نشان دهیم که دوست داشتن یعنی محافظت کردنِ او از هجومِ گاهگاهِ احساس ناامنی. قبل از اینکه وارد رابطهٔ عاطفی شویم حتماً از خودمان سوال کنیم آیا آمادهٔ قبولِ مسئولیتِ «محافظت کردن» هستیم یا نه؟

photo_2021-11-02_19-34-37.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:33 در اریا 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ