یافتن پست: #پیانـو

︶‿︶
︶‿︶
یه رو در نظر بگیر دوستم
پیانو هشتاد و هشت تا داره !
بی انتها نیستن !
این که بی انتهایی
و با اون کلیدها آهنگی رو می نوازی که بی انتها و پر از
یادمون باشه که:
زندگی کلید های بیشمار نیست!
همین کلید های اندک، به زیبایی است


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ