یافتن پست: #پیداڪنند

davood
davood
درڪنارت هستند
تاڪی؟
تاوقتےڪه به تو دارند
ازپیشت مےروندیڪ روز،،ڪدام
روزی ڪه ڪسی جایت
دوستت دارند
تاچه
تاموقعی ڪه ڪس دیگری رابراےدوست داشتن
میگویند مےمانندتاهمیشه
نه !،،فقط تاوقتی ڪه نوبت ‌#بازی توتمام بشود
واین است
بازی بودن !!!
؟
دیدگاه · 1399/10/10 - 00:57 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ