یافتن پست: #ژان_پل_سارتر

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
••
وجود داشتن
چه احساسِ پیچیده ای است!!!

hamid
hamid

وقتی تنهاییم

دنبال دوست می گردیم...

پیدایش که کردیم

دنبال عیب هایش می گردیم…

ازدستش که دادیم

درتنهایی

دنبال خاطراتش میگردیم…

ژان_پل_سارتر

مهرسا
مهرسا
جهنم یعنی وابستگی به قضاوت دیگران،&
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
بشر تا دست به عملی نزده، نمیتوان صفتی به او نسبت داد بنابراین نه خوب است و نه بد. هیچ است. ظرفی است تهی که باید در جریان زندگی، بسته به بد و نیک کردار از شرنگ یا شهد پر شود.
بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود میسازد.

کتاب : اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
رضاا
رضاا
آپلود عکس
آنقدر که از دست دادن چیزی،
ما را افسرده می کند،
از داشتن همان چیز
احساس خوشبختی نمی کنیم
و این ذات آدمیزاد است...!ROZ
ROZ
خداوند تو را
نه از روی کارهایی که کرده ای ،
بلکه از روی کارهایی که
جرات انجام دادنش را نداشته ایی
محاکمه می کند...

گوشه نشينان آلتونا
ژان_پل_سارتر


ROZ
ROZ
دستانم را میتوانی ببندی
پاهایم را میتوانی ببندی
دهانم را میتوانی ببندی
اما ذهنم را هرگز!
یک روز
ازذهن من، از ذهن تو ، از ذهن ما
هزاران پرستوی وحشی به آسمان خواهد پرید...

وقتی من دوستت دارم ، دیگر نیازی نداری که آدم مُهمی باشی

3 دیدگاه · 1398/06/26 - 17:18 توسط Mobile
bahar
bahar
آدم ها...
باید دوستشان داشت.
آدم ها در خور ستایش اند. دارم بالا می آورم...


@fishdock❄️
AMIRALI
AMIRALI

وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم... پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم… ازدستش که دادیم درتنهایی دنبال خاطراتش میگردیم… ژان_پل_سارتر

سعید نیکجو
سعید نیکجو

جهنم یعنی وابستگی؛ وابستگی به قضاوت دیگران ... افراد بسیاری در جهنم بسر میبرند، زیرا سخت وابسته به داوری دیگرانند...! ژان_پل_سارتر

1323378328-talab-ir.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ