یافتن پست: #کلوناریس

داتام
داتام
از کجا آمدی نمی‌دانم. کجا جا خوش کردی را می‌دانم اما در دلی نشسته‌ای که دیرزمانی در را بسته بود
بر هر نو مهمانی که دیگر نه نغمه‌ای تازه سر می‌کند نه دریچه‌ای می‌گشاید به خیابان‌های باران زده در رؤیاهایم.
لبخند نوازشگرت از میان مه و غبار پیداست ای خوش نشینِ دل بی سرنشین من...

photo_2021-12-09_12-31-47.jpg
Tina
Tina

این بار زنده می خواهمت
نه در رویا نه در مجاز
این که خسته بیایی
بنشینی در برابرم در این کافه پیر
نه لبخند بزنی آن گونه که در رویاست
ونه نگاه عاشقانه بدوزی در نگاهم
صندلی ات را عوض کنی
در کنارم بنشینی
سر خسته ات را روی شانه ام بگذاری
وبه جای دوستت دارم بگویی

" گم کرده ام تو را، کجایی؟"

کلوناریس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ