یافتن پست: #ڪس

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
دوای درد مرا هیچڪس نمیداند...
فقط بگو به طبیبان ، دعا ڪنند مرا...

❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥

صدای هر کسی مثل اثر انگشتش منحصر به فرده
برای کسی که از صدای محبوبش آرامش
می گرفته جایگزینی وجود نداره
به نظرم صدا مهم تر از دیدنه
ندیدن رو میشه تحمل کرد
ولی فکر اینکه
هیچوقت نتونی صداشو بشنوی
دیوونه ت می کنه..

۲۰۲۲۰۵۲۷_۰۹۲۷۵۲.jpg
3 دیدگاه · 1401/03/6 - 09:35 10 +
nasim
nasim
یڪ جایی هست
در عمیق ترین نقطه ی قلبمان
آنجا ڪه اندوه ڪسانی ڪه دوستشان داریم را پنهان ڪرده ایم...
5c306b8a2c399_2019-01-05_12-02.jpeg
دیدگاه · 1401/02/12 - 07:54 12 +
علیرضا
علیرضا
تنهایے تان را با ڪسے قسمت ڪنید ڪه سال ها بعد ، شما را همین گونه ڪه هستید دوستـــــ بدارد با موے سپیدتان ، شیـار زیر چشمتـان و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ
دیدگاه · 1401/02/8 - 10:04 6 +
hamedasrafi
hamedasrafi
چہ دنیاےغریبےدارے اےدل...

چہ اندوه عجیبےدارےاےدل...

گمان ڪردم...

ڪہ شادےدرڪمین است

چہ بخت بےنصیبےدارے اےدل

شڪستےوصدایت در نیامد

عجب روح نجیبے دارےاےدل
دیدگاه · 1401/02/2 - 00:13 6 +
milad2016
milad2016

زیرآبیا
هیچ ڪسے انقد هم سرش شلوغ نیست ،
فقط تو براش آنقدر مهم نیستی
دیدگاه · 1401/01/29 - 23:11 11 +
hamedasrafi
hamedasrafi
شده هرشب به زبانت برسدنام ڪسی؟
به نڪَاهت بنشیند نم بی هم نفسی؟

ز غــم بی خبرے جان زتنت پر بڪشد؟
ڪه بفهمی چه ڪشیده دل مرغ قفسی؟

دیدگاه · 1401/01/26 - 22:58 4 +
hamedasrafi
hamedasrafi
تو بي بھانہ ميروي
ومڹ تباه مي شوم

دچارِ دردِ بي ڪسي
و اشتباه مي شوم

تودورميشوي ومڹ
نشستہ خیره درافق

نفس نميڪشم دگر
و روبہ راه ميشوم

﷽ ﷽
دیدگاه · 1401/01/26 - 00:38 4 +
hamedasrafi
hamedasrafi
نظری به ڪار من ڪن ڪه ز دست رفته ڪارم

به ڪسم مڪن حواله ڪه به جز تو ڪس ندارم ...

دیدگاه · 1401/01/24 - 00:02 3 +
hamedasrafi
hamedasrafi
چندوقتے غمگین و عزادارمـــ
نہ براے رفتنش

نه براےڪسی ڪــہ

با دروغ میگفت عاشـقانـہ
دوستت دارم.

براے خودمــ.. براے دلے ڪہ
سادگے کرد..
majid
majid

در میانِ وسعت آغوشت به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

Hooman
Hooman

اگر ڪسی را دوست داری،
هوایش را داشته باش اما

اگر برای پر ڪردن
تنهایی خود، او را میخواهی!

هوایی اش نڪن ..!

شاید دیگر، به هیچ هوایی

غیر تو عادت نڪند ..

مینا
مینا
گاهے تف ڪردن پشت سر ڪسے
از آب ریختن مقدس تره...!
مینا
مینا
تنها ڪسے ڪه از پیشت نمیره خودتی؛
پس این همه خودتو اذیت نڪن!!
shamim
shamim

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و

صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ